اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته

اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند دانشجويان محترمي که درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته را با شماره 131184311 در سامانه گلستان اخذ نموده اند٬ در زمان حذف و اضافه (11 و 12 بهمن ماه) اين کد درسي را حذف و کد درسي 131184310 را انتخاب نمايند.