بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

از * مدير در
Number of replies: 0


از دانشجويان محترم خواهشمنديم جهت جلوگيري از بروز هر گونه مشکل در روند آموزشي مواردي را که در متن پيوست آورده شده رعايت بفرمايند.