لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي

لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند کليه دانشجوياني که در ترم دوم 94-93 داراي بدهي شهريه هستند موظفند نسبت به تعيين  وضعيت بدهي شهريه خود تا تاريخ 25/1/94 اقدام نمايند. در غير اين صورت ثبت نام ايشان در ترم مذکور حذف خواهد شد.

47