اخبار سايت

برگزاري جلسات دفاع و درخواست سنوات در نيمسال اول 95-94

برگزاري جلسات دفاع و درخواست سنوات در نيمسال اول 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند نيمسال اول 95-94 از روز شنبه 94/6/14 آغاز مي شود. لذا آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 94-93 چهارشنبه 94/6/11 خواهد بود.
دانشجويان محترم بر اساس جدول ذيل نسبت به انجام مراحل دفاع از پايان نامه اقدام نمايند:

فرايند

تاريخ آخرين فرصت

درخواست مجوز دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد

چهارشنبه 94/5/28

درخواست سنوات اضافي کميسيوني

چهارشنبه 94/5/7

آخرين روز برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 94-93

چهارشنبه 94/6/11

ارائه مدارک لازم توسط دانشجو به واحد مربوطه يک ماه پس از برگزاري دفاع