اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري

اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري؛


باتوجه به اجبار در اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر، خواهشمند است فايل پيوست شده را تکميل و به واحد آموزش رشته حسابداري ايميل نموده يا به صورت حضوري تحويل دهند.
آدرس ايميل:

vuadmin@sbu.ac.ir