تمديد سنوات تحصيلي ترم اول 95-94

تمديد سنوات تحصيلي ترم اول 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ورودي نيمسال دوم 92-91 (ترم ششم) مي باشند، جهت پر کردن فرم سنوات اضافه کميسيوني و دانشجويان ورودي نيمسال اول 93-92 (ترم پنجم) جهت تکميل فرم سنوات آيين نامه اي  تا تاريخ 94/5/21 به واحد آموزش دوره هاي الکترونيکي مراجعه نمايند.