برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94، به روز شده

برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94، به روز شده

از * مدير در
Number of replies: 0
 
به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94 به انضمام برنامه کلاسي آموزشياران به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي رشته مديريت فناوري اطلاعات(* اضافه شدن برنامه آموزشيار درس دولت الکترونيکي)

برنامه کلاسي رشته مهندسي کامپيوتر (* اصلاح کد دروس، اضافه شدن درس مباحث ويژه در کامپيوتر، تغيير برنامه آموزشيار درس سمينار، تغيير برنامه آموزشيار درس ارزيابي کارايي شبکه)

برنامه کلاسي رشته حسابداري (* اصلاح کد درس، تغيير برنامه کلاسي زبان تخصصي، تغيير برنامه آموزشيار درس آمار کاربردي پيشرفته)

برنامه کلاسي رشته علوم کامپيوتر (* لغو درس پايگاه داده پيشرفته، برنامه آموزشيار درس کدگذاري پيشرفته)


برنامه کلاسي رشته مديريت اجرايي

برنامه کلاسي رشته کارآفريني

برنامه کلاسي رشته مديريت آموزشي

برنامه کلاسي رشته روانشناسي تربيتي (* برنامه آموزشيار درس نظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش)

برنامه کلاسي رشته علم اطلاعات و دانش شناسي (* تغيير برنامه آموزشيار درس روشهاي بازنمايي اطلاعات)

زمان آغاز کلاسهاي آنلاين ورودي هاي 93 و ماقبل: شنبه 14 شهريورماه
زمان آغاز کلاسهاي آنلاين ورودي هاي 94: شنبه 28 شهريور ماه

منظور از هفته هاي A (فرد) بازه هاي زماني زير است:
14 شهريور(آغاز ترم)-20 شهريور، 28 شهريور-3 مهر، 11-17 مهر، 25 مهر-1 آبان، 9-15 آبان، 23-29 آبان، 7-13 آذر، 21-27 آذر

منظور از هفته هاي B (زوج) بازه هاي زماني زير است:
27-21 شهريور، 4-10 مهر، 18-24 مهر، 2-8 آبان، 16-22 آبان، 30 آبان-6 آذر، 14-20 آذر، 28 آذر-2 دي(پايان ترم)
 

 

 

 

17