اخبار سايت

پرداخت شهريه سنوات اضافي

پرداخت شهريه سنوات اضافي

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم؛

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان ورودي هاي مهر 92 به بعد  در مقطع کارشناسي ارشد که از سنوات اضافه بر سنوات قانوني استفاده مي نمايند (بيش از 6 نيمسال و به عبارتي نيمسال هفتم به بعد)، شهريه آنان با نرخ پرديس خودگردان اخذ مي شود.