اخبار سايت

پرداخت بدهي شهريه دانشجويان

پرداخت بدهي شهريه دانشجويان

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت انجام مراحل تثبيت ثبت نام در سامانه گلستان خواهشمند است نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود حداکثر تا چهارشنبه مورخ 94/7/22   اقدامات لازم صورت گيرد.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.