عدم مراجعه حضوري به مديريت امور آموزشي

عدم مراجعه حضوري به مديريت امور آموزشي

از * مدير در
Number of replies: 0


عطف به نامه دريافت شده از سوي مديريت امور آموزشي بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

1-     دانشجويان عزيز از ارسال هر نوع درخواست شخصي در رابطه با امور آموزشي خود، بدون طي فرآيند رسمي از دانشکده، به مديريت امور آموزشي خودداري نمايند . لازم است درخواست هاي آموزشي خود را به مراجع ذي ربط در واحد ها (از جمله: مديران محترم گروه ها، معاونين محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي ، روساي محترم واحد ها ... ) ارائه نمايند تا پس از طي مراحل لازم و با تشخيص مسئولين محترم واحدها جهت بررسي به مديريت امور آموزشي ارسال شود.

2-    لازم به ذکر است اگر دانشجويي نيز حکم اخراج خود را دريافت نموده و يا فارغ التحصيل شده است و مجدداً درخواستي در رابطه با وضعيت تحصيلي خود همچون درخواست بازگشت به تحصيل دارد، با شرط حداکثر يک ترم از تاريخ اخراج ويا فارغ التحصيلي ، با توجه به شناختي که ازفرد در گروه و دانشکده وجود دارد بايد درخواست خود را به واحد مربوطه ارائه تا از آن واحد با صلاحديد وارائه نظر تخصصي واحد به مديريت امور آموزشي ارسال شود. بديهي است پس از اتمام مهلت مذکور فرد مي تواند درخواست خود را مستقيما به مديريت امور آموزشي ارائه نمايد.