اخبار سايت

موارد مصوب در جلسه کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

موارد مصوب در جلسه کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله چند مورد از مصوبات جلسه مورخ 1394/5/18 کميسيون موارد خاص دانشگاه در خصوص  دوره تحصيلات تکميلي اعلام مي­ گردد:

 

1- حداکثر مهلت ارسال درخواست و مدارک دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري متقاضي اخذ سنوات اضافه  ازکميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه، به مديريت خدمات آموزشي دانشگاه، يکماه قبل از شروع آن نيمسال تعيين شده­ است. در غير اين صورت دانشجويان مشمول پرداخت هزينه ثبت نام با تأخير مصوب جلسه مورخ 88/2/22 هيأت رئيسه دانشگاه خواهند شد.

2- دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال 1392 به بعد که متقاضي اخذ اولين سنوات اضافه از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه هستند، در صورت موافقت کميسيون مذکور، حداکثر  تا پايان اولين سنوات اضافه اخذ شده از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ، مي توانند از پايان نامه خود دفاع نمايند و دانشجويان آموزش محور نيز کليه واحدهاي مربوطه را اخذ نمايند، در غير اين صورت حکم اخراج آنان صادر خواهد شد .

3- دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال 1392 به بعد که مشمول بند 2 مي شوند و حکم اخراج آنان صادر شده است، در صورت عدم وجود مشکل نظام وظيفه واحراز شرايط کامل جهت دفاع از پايان نامه با تاييد استاد راهنما ، مدير گروه و شوراي دانشکده،  حداکثر تا يکماه قبل از شروع امتحانات نيمسال بعد، مي توانند درخواست بازگشت به تحصيل خود را جهت بررسي، به کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ارائه نمايند. در غير اينصورت درخواست قابل بررسي نخواهد بود.