اخبار سايت

اتاق گفتگوي دانشجويان

اتاق گفتگوي دانشجويان

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند از تاريخ 94/7/22 لغايت 94/10/2 (پايان ترم) درسي تحت عنوان اتاق گفتگو به ليست دروس انتخابي هر دانشجو در سايت lms افزوده مي گردد. در درس مذکور امکان ورود به محيط کلاس آنلاين اين درس خواهد بود. اين امکان جهت فراهم آمدن شرايطي براي گفتگو، تعامل و رفع اشکال کليه دانشجويان هر رشته با يکديگر در نظر گرفته شده است. نقش کليه دانشجويان به صورت presenter خواهد بود، لذا مي توان از محيط مذکور جهت تست تجهيزات سيستم اعم از ميکروفون و وبکم نيز بدون حضور مسئول فني در کلاس استفاده نمود.
اتاقهاي گفتگو جهت بحث و تبادل نظر دانشجويان با يکديگر همواره باز هستند و حضور در آنها به اختيار دانشجويان مي باشد.