اخبار سايت

کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2 ويژه دانشجويان ورودي 94

کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2 ويژه دانشجويان ورودي 94

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند مطابق نامه مديريت محترم امور آموزشي که به پيوست آمده، مبني بر الزامي بودن شرکت دانشجويان ورودي جديد در کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2، خواهشمند است کليه دانشجويان محترم ورودي 94 از چهارشنبه هفته آتي مورخ 94/8/6 روزهاي چهارشنبه صبح يا بعداز ظهر در کلاسهاي مربوطه شرکت نمايند.
جهت هماهنگي به معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مراجعه و يا با شماره 29902667 تماس حاصل نمايند.