آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال

آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله از دانشجويان آموزش/پژوهش محور ورودي 93 کليه رشته ها، خواهشمند است با توجه به اتمام زمان اوليه ارائه ي پروپوزال، نسبت به تحويل پرپوزال خود حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 اقدام نمايند. در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم ارائه در زمان مقرر بر عهده ي خود دانشجو ميباشد.