اخبار سايت

جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان

جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در سامانه گلستان از شنبه 23 آبان ماه لغايت چهارشنبه 25 آذرماه مي باشد. لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعدي تمام دانشجويان منوط به تکميل فرم ارزشيابي دروس ترم جاري مي باشد.
خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به تکميل فرم ارزشيابي اساتيد جهت جلوگيري از بسته شدن دسترسي به سيستم گلستان اقدام نماييد. جهت توضيحات بيشتر به پيوست مراجعه فرماييد.