تمديد سنوات تحصيلي ترم دوم 95-94

تمديد سنوات تحصيلي ترم دوم 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم کليه رشته ها،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان ورودي 91 و 92 نسبت به تکميل فرم سنوات اضافه کميسيوني جهت نيمسال دوم 95-94 تا چهارشنبه مورخ 94/9/18 فرصت دارند به واحد آموزش دوره هاي الکترونيکي مراجعه نمايند.