ارائه مدارک تحصيلي

ارائه مدارک تحصيلي

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم کليه ي رشته ها:

بدين وسيله خواهشمند است دانشجوياني که داراي نقص مدارک تحصيلي در زمان ثبت نام اوليه ميباشند، نسبت به آپلود مدارک ذيل در سامانه گلستان و سپس ارائه مدارک مذکور به واحد آموزش تحصيلات تکميلي ( خانم مقدس نژاد ) اقدام نمايند.

- اصل مدرک مقطع قبل

- پيگيري ارسال پاسخ درخواست تاييديه تحصيلي مقطع قبل

-ريزنمرات مقطع قبل

-مشخص شدن وضعيت گذراندن درس پيشنياز کامپيوتر به ارزش 2 واحد در مقطع قبل

 

در غير اين صورت طبق ضوابط اقدام خواهد شد و مسئوليت آن بر عهده ي دانشجو خواهد بود.