اخبار سايت

برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94

برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع مي رساند نيمسال دوم 95-94 از روز شنبه 94/11/3 آغاز مي شود. لذا آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94 چهارشنبه 94/10/30 خواهد بود.
دانشجويان محترم بر اساس جدول ذيل نسبت به انجام مراحل دفاع از پايان نامه اقدام نمايند:

فرايند

تاريخ آخرين فرصت

درخواست مجوز دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد

چهارشنبه 94/10/16
با رعايت فاصله زماني 10 روز کاري تا زمان برگزاري جلسه دفاع

آخرين روز برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94

چهارشنبه 94/10/30

ارائه مدارک لازم توسط دانشجو به واحد مربوطه يک ماه پس از برگزاري دفاع

 

*** لازم به ذکر است آخرين مهلت درخواست سنوات اضافي کميسيوني ترم دوم 95-94 ، چهارشنبه 94/9/18 مي باشد.