اخبار سايت

ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات

ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات

از * مدير در
Number of replies: 0


دانشجويان محترم جهت مطالعه ضوابط و مقررات غيبت در جلسات امتحاني به فايل پيوست مراجعه نمايند.

*** لازم به ذکر است دانشجوياني که غيبت موجه در جلسات امتحاني را ندارند، از مراجعه به اداره بهداشت و درمان جهت موجه نمودن غيبت خود اکيداً خودداري نمايند.