اخبار سايت

برنامه امتحاني نيمسال اول 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

برنامه امتحاني نيمسال اول 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند برنامه امتحانات نيمسال اول 95-94 به صورت زير مي باشد:

برنامه امتحاني رشته مديريت فناوري اطلاعات

برنامه امتحاني رشته مهندسي کامپيوتر

برنامه امتحاني رشته حسابداري

برنامه امتحاني رشته علوم کامپيوتر

برنامه امتحاني رشته مديريت اجرايي

برنامه امتحاني رشته کارآفريني

برنامه امتحاني رشته مديريت آموزشي

برنامه امتحاني رشته روانشناسي تربيتي

برنامه امتحاني رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

 

محل برگزاري امتحانات طبقه دوم ساختمان جديد دانشکده مديريت و حسابداري مي باشد.

*** همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت و کارت شناسايي معتبر در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.