اخبار سايت

ارائه مدارک دفاع از پايان نامه

ارائه مدارک دفاع از پايان نامه

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان محترم آموزش/پژوهش محور،

بدين وسيله خواهشمند است نسبت به تحويل مدارک دفاع از پايان نامه (پايان نامه ها و چکيده ها) در زمان مقرر (يک ماه پس از برگزاري دفاع) اقدام نماييد. در غير اين صورت تحويل مدارک با تأخير، مشمول اعطاي يک نيمسال سنوات اضافه و پرداخت هزينه خواهد بود.