اخبار سايت

جهت اخذ درس معماري کامپيوتر پيشرفته

جهت اخذ درس معماري کامپيوتر پيشرفته

از * مدير در
Number of replies: 0
 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته مهندسي کامپيوتر

بدين وسيله به اطلاع مي رساند در صورت فعال بودن درس معماري کامپيوتر پيشرفته به شماره 10-717-11-43 در سامانه گلستان در زمان انتخاب واحد، خواهشمند است در زمان حذف و اضافه به تاريخ 10 و 11 بهمن ماه اقدام به اخذ درس مذکور فرماييد.