اخبار سايت

درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع ميرساند از روز شنبه مورخ 94/12/8 تاييد نهايي درخواست  و صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان براي سازمان هاي 

1- بيمه تامين اجتماعي
2- بيمه خدمات درماني و نيروهاي مسلح
3- نيروي انتظامي
4- اداره راهنمايي و رانندگي

توسط واحدهاي آموزشي مرتبط با رشته ها صادر ميگردد و دانشجويان پس از ثبت درخواست خود در سيستم گلستان, جهت دريافت گواهي هاي مذکور به واحدهاي آموزشي خود مراجعه نمايند.

تاييد گواهي براي سازمان امور دانشجويان داخل برعهده ي مديريت خدمات آموزشي دانشگاه ميباشد.