اخبار سايت

دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم:

چنانچه مستحضر ميباشيد طبق مصوبه مورخ 2/3/84 هيات امناي دانشگاه (تبصره 3) در صورتي که دانشجو در چهار هفته ي اول نيمسالي که از کميسيون موارد خاص دانشگاه سنوات اضافي اخذ نموده است از پايان نامه ي خود دفاع نمايد بايد 25 درصد کل هزينه ي محاسبه شده را پرداخت نمايد لذا با توجه به تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-94 و شروع کلاس هاي درس در نيمسال مذکور از تاريخ  3/11/94 , چنانچه تا تاريخ 28/11/94 موفق به دفاع از پايان نامه و رساله ي خود شوند مشمول پرداخت هزينه سنوات اضافه بر مبناي تصميم فوق الذکر هستند.