آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه

آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله از دانشجويان محترم کليه رشته ها خواهشمند است جهت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5 اسفندماه اقدام نمايند. در غير اينصورت آن دسته از دانشجويان داراي بدهي شهريه بعد از تاريخ مقرر، امکان حضور در کلاسها را نخواهند داشت.